≡ Menu

50 Tahun Solat Subuh Dengan Wudhu’ Yang Diambil Pada Waktu Isya’ Sebelumnya. Subhanallah


MEMANG dia tidak begitu terkenal di kalangan khalayak umum, akan tetapi kerana kepakaran ilmunya dia terkenal di kalangan intelektual dan para cendekia.

Nama Lengkapnya

Nama beliau adalah Said bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahab bin Amru bin A’id bin Imran bin Makhzum Al-Qurasy Al-Mahzumi Al-Madani, panggilannya adalah abu muhammad al-madani beliau adalah salah satu pembesar para tabi’in.

Lahir dan wafatnya

Said bin Al-Musayyib dilahirkan dua tahun setelah berlalunya khilafah Umar bin Khattab. Sedangkan wafatnya, dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abi Farwah, dia berkata, “Said bin Al-Musayyib meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijriah pada masa pemerintahan khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat meninggal dunia, dia berumur 75 tahun. Tahun dimasa said meninggal dunia disebut sebagai sanah al-fuqaha ‘(tahun bagi ulama’ fiqh) kerana pada masa itu banyak ahli fikih yang meninggal dunia. ”

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

ilmu Pengetahuannya

Said bin Musayyib adalah tokoh yang terkemuka di Madinah pada masanya dan yang sangat dihormati dalam bidang fatwa. Ada yang mengatakan bahawa dia adalah imam para ulama ‘fiqh.

Abu Talib berkata, “Aku penah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal,” Siapakah said bin Al-Musayyib? “Dia menjawab,” Siapa yang menandingi said bin Al-Musayyib? Dia adalah orang yang boleh dipercayai dan termasuk orang yang soleh.

Aku bertanya lagi, “Apakah riwayat Said dari Umar bin Khattab boleh dijadikan hujjah? “Dia menjawab,” Dia adalah hujjah bagi kita, dia pernah melihat Umar bin Al-Khattab dan banyak mendengar hadis darinya. Kalaulah riwayat Said dari Umar tidak diterima, siapa lagi yang boleh diterima? ”

Dari malik dia berkata, “sesungguhnya Al-Qosim bin Muhammad pernah ditanya seseorang mengenai suatu permasalahan, lalu dia berkata,” Adakah anda telah bertanya pada orang selainku? “Orang itu menjawab,” Ya, sudah, aku bertanya kepada Urwah dan Said bin Al-Musayyib, “Lalu dia berkata,” Ikutilah pendapat Said bin Al-Musayyib kerana dialah guru dan pembesar kami. ”

Dari Abu Ali bin Al-Husain, dia berkata, “Said bin Al-Musayyib adalah orang yang paling luas wawasan ilmunya tentang hadis-hadis dan perkataan para sahabat di samping itu dia juga orang yang paling mumpuni pendapatnya.”

Ibadahnya

Dari Utsman bin Hukaim, dia berkata, “Aku pernah mendengar Said bin Musayyib berkata,” Selama 30 tahun, setiap kali para muadzin mengumandangkan azan, pasti aku sudah berada di dalam masjid.

Dari Abdul Mu’in bin Idris dari ayahnya, ia berkata, “Selama 50 tahun Said bin Musayyib melaksanakan solat subuh dengan wudhu ‘solat isya’. Said bin Al-Musayyib berkata, “Aku tidak pernah ketinggalan takbir pertama dalam solat selama lima tahun (solat diawal waktu). Aku juga tidak pernah melihat punggung para jama’ah, kerana aku selalu berada di barisan terdepan selama lima tahun itu.

Ia menunaikan haji kira-kira 40 tahun ia tidak pernah terlambat dari takbir pertama di masjid Rasul. Tak pernah diketahui darinya bahawa ia melihat tengkuk seseorang dalam solat sejak itu selama-lamanya, kerana ia sentiasa berada di saf pertama. Ia dalam kelapangan rizki, sehingga boleh berkahwin dengan wanita Quraisy mana-mana yang ia kehendaki. Namun, ia lebih memilih putri Abu Hurairah, kerana kedudukannya di sisi Rasulullah, keluasan riwayatnya dan keinginannya begitu besar dalam mengambil hadis.

BACA:  [TERKINI] Bantahan Rakyat Palestine Terhadap Pengumuman Trump Semakin Tegang

Sanjungan ulama ‘mengenai beliau

Said bin Al-Musayyib adalah ulama ‘yang sudah terkenal dengan kefaqihannya, maka banyak komen-komen para ulama’ menganai beliau diantaranya:

Adalah Sa’id bin Musayyib termasuk salah satu Al-Fuqahaa’u Sab’ah di Madinah (sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qoyyim), mereka itu adalah:

Sa’id bin Al-Musayyab,
‘Urwah bin Az-Zubair,
Al-Qasim bin Muhammad,
Kharijah bin Zaid,
Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hasyim,
Sulaiman bin Yasaar,
‘Ubaidllah bin Abdullash bin’ Utbah bin Mas’ud [1]

Qatadah berkata: Saya tidak mencari seseorang yang lebih pandai dalam masalah halal dan haram dari Sa’id bin Musayyib.

Sulaiman bin Musa berkata: Said bin Musayyib adalah salah satu tabi’in yang terfaqih.

Ali bin Al-Madani berkata: “Aku tidak mendapati para tabi’in yang lebih luas wawasannya dari Said bin Al-Musayyib. Saya rasa, dia adalah tabi’in yang paling terhormat dan mulia.

Berkata Utsman Al-Harits: Saya mendengan Ahmad bin hanbal berkata: seutama-utama tabi; in adalah Said bin Al-Musayyib, kemudian salah seseorang berkata bagaimana dengan Alqomah dan aswad? Kemudian dijawab: Said bin Al-Musayyib dan Alqomah dan Aswad.

Berkata Abi ibnu al-madini: “Saya tidak mengetahui diantara para tabi’in yang lebih luas ilmunya daripada Said bin Al-Musayyib.”

Ahmad bin Abdullah al-‘ajali berkata: “Said bin Al-Musayyib adalah seorang yang soleh, ahli fiqh dan tidak mahu mengambil begitu saja suatu pemberian (hadiah). Dia pernah mempunyai barang perniagaan bernilai 400 dinar, dengan jumlah itu ia berdagang minyak. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya. [2]

Kewibawaan dan perjuangannya membela kebenaran

Dari Imran bin Abdullah, dia berkata, “Said mempunyai hak atas harta yang ada di baitul mal sebanyak tiga puluhan ribu. Dia diundang untuk mengambilnya, akan tetapi dia menolaknya. Dia berkata, “Aku tidak memerlukannya, hingga Allah berkenan memberikan keputusan yang adil antara aku dan Bani Marwan.

Dari Ali bin Zaid berkata, “Seseorang pernah berkata kepada said bin al-Musayyib, ‘Apa pendapat anda tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqofi yang tidak pernah mengutus seseorang kepada anda dan tidak pula menyakiti anda?’. Said menjawab, ‘Demi Allah, hanya saja dia pernah masuk masjid dengan ayahnya, kemudian melakukan solat yang tidak sempurna ruku’ dan sujudnya. Lalu, aku segera mengambil segenggam kerikil dan aku lemparkan kepadanya dan Al-Hajjaj pun berkata, ‘Aku merasa telah melakukan solat dengan baik’. ”

Ibnu saat dalam kitab ath-Thabaqot dari Malik bin Anas mengtakan, “Pada masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali setelah meminta pendapat dan bermesyuarat dengan Said bin Al-Musayyib.

Pada suatu ketika, khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus pengawalnya untuk menanyakan suatu permasalahan. Kemudian, penglawal tersebut mengundang beliau dan mengjaknya datang ke istana, setelah said datang, umar bin abdul aziz buru-buru berkata. “Utusanku telah melakukan kesalahan, aku hanya ingin menanyakan kepadamu tentang suatu permasalahan di majelismu.”

Dari Salamah bin Miskin, dia berkata, “Imran bin Abdullah telah memberitahu kepada kami, dia berkata,” Aku melihat Said bin Al-Musayyib adalah seorang yang lebih ringan untuk berjuang di jalan Allah daripada seekor lalat. ”

Guru-gurunya

Ubai bin Ka’ab, Anas bin Malik, Barra ‘bin’ Azib, Bashrah bin Aktsam Al-Anshori, Bilal budaknya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Jabir bin Abdillah, Jubair bin Muth’im, Hasan bin Thabit, Hakim bin Hazam, Zaid bin Thabit, Zaid bin Khalid Al-Juhni, sarakah bin Malik Binji’syim, Saat bin Ubadah, Saat bin Abi Waqqas, Shofwan bin Umayah, Suhaib bin Sinan, Dhohhak bin Sufyan, Amir bin Abi Umayah, Amir bin Saad bin Abi Waqqos, Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Mazini, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amru bin ‘Ash, Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, Utab bin Usaid, Utsman bin Abi Ash, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib , Umar bin Khattab, Musayyib bin Hazn (Bapanya), Muawiyyah bin Abi Sufyan, Makmar bin Abdullah bin Nadhlah, Nafi ‘, ​​Abu Bakar As-Siddiq, Abi Tsa’labah Al-Husni, Abu Darda’, Abu Dzar Al-Gifari, Abu Said Al-Hudri, Abu Qatadah Al-Anshori, Abi Musa Al-Asy’ari, Abi Hurairah,

BACA:  Kenapa Solat Jemaah Ganjarannya 27 Kali Ganda Pahala. Ini Jawapan Sains

Di samping itu juga beliau berguru kepada isteri nabi. Seperti Aisyah, dan Ummu Salamah, dan lain-lain.

Murid-muridnya

Sedangkan murid-muridnya adalah Idris bin Shobih Al-Nicolas, Usamah bin Zaid Al-LAISI, Ismail bin Umayah, Basir bin Muharrar, Bakir bin Abdullah bin Asyja ‘, Al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Dabab, Hasan bin’ Athiah, Al- Hudrami bin Lahiq, Kholad bin Abdirrahman Ash-Shn’ani, Dawud bin ‘Asim bin Urwah bin Mas’ud Asy-Syaqofi, Dawud bin Abi Hind, Zaid bin Aslam, Zaid Al-Bashari, Abdulwahid bin Zaid, Salim bin Abdullah bin Umar , Saad bin Ibrahim, Said bin Khalid bin Abdullah bin Qorid Al-Qoridho, Said bin Yazid Al-Bashori, Syarik bin Abdullah bin Damar, Sholeh bin Abi Hasan Al-Madani, Shofwan bin Salim, Thoriq bin Abdurrahman, Thalak bin Habib, Abu Zanad Abdullah bin dakwan, Abdullah bin Qosim At-Taimi, Abdullah bin Muhammad bin Uqail, Abdullah bin Qoyyis At-Tajibi. Dan masih banyak lagi murid-muridnya yang lain yang tidak disebutkan di sini.

Beberapa Hadits yang Diriwayatkan Sai’d bin Musayyib

Sa’id bin Musayyib meriwayatkan hadis-hadis secara mursal dari Rasulullah, di antaranya;

– Dari Sa’id bin Musayyib, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw besarbda:

(( ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ))

“Tiga perkara, jika tedapat dalam diri seseorang maka dia layak disebut sebagai seorang munafik (walaupun melaksanakan siyam dan solat dan mengklauim dirinya Muslim); Jika berkata berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat. “[3]

“Tiga perkara, jika tedapat dalam diri seseorang maka dia layak disebut sebagai seorang munafik (walaupun melaksanakan siyam dan solat dan mengklauim dirinya Muslim); Jika berkata berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat. “[3]

– Dari Sa’id bin Musayyib bin Hazn, bahawa datuknya (Hazn) mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu Nabi bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”, Dia menjawab, “Hazn (sedih).” Nabi berkata, “Bagaimana jika namamu diubah dengan Sahl (mudah)? “. Hazn berkata, “Saya tidak menukar nama yang telah diberikan oleh kedua-dua orang tua saya, sehingga akupun dikenali di kalangan masyarakat dengan sebutan nama tersebut.” Sa’id bin Musayyib berkata, “Oleh itu sampai masa kami, keluarga kami dikenali oleh Ahlul Bait dengan sebutan al-Hazunah (keturunan Hazn). “[4]

Kambing Aqiqah Murah Indonesia
Loading...

Minat menulis artikel? Inilah peluang untuk anda. Hantar artikel anda di sini: www.islamituindah.info/hantar-artikel